Algemene voorwaarden coaching

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Coach: Corine van Donkersgoed, internationaal gecertificeerd NLP master coach en NLP-trainer, handelend als zelfstandig gevestigd coach;
Cliënt: de persoon aan wie coaching wordt verleend;
Praktijkadres: Diamantborch 41, 5241 LA Rosmalen

 

Artikel 2: Algemeen

De coaching vindt plaats op het als zodanig opgegeven praktijkadres, wandelend vanuit het praktijkadres of op een andere onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en gespreksverslagen worden enkel met de cliënt gedeeld. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 12 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de coach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de keuzes van de cliënt voortkomend uit de coaching. Coaching is er op gericht om de cliënt tot inzichten te laten komen, waarbij de cliënt zelf overgaat tot het maken van passende keuzes.